• crafts

  wood

   

  ceramics

   

  glass

 • evolution by decade

  1960s

   

  1970s

   

  1980s

   

  1990s

   

  2000s

   

  2010 and on please visit current portfolio

 • Untitled(II), Li Shangyin, 813-838 AD

   


  The east wind sighs, the fine rains come:
  Beyond the pool of water-lilies, the noise of faint thunder.
  A gold toad gnaws the lock. Open it, burn the incense.
  A tiger of jade pulls the rope. Draw from the well and escape.
  Chia's daughter peeped through the screen when Han the clerk was young,
  The goddess of the river left her pillow for the great Prince of Wei.
  Never let your heart open with the spring flowers:
  One inch of loves is an inch of ashes.

   

  - - -

   

  無題其二
  wú tí qí èr

  No title no. 2

  李商隐
  Lǐ Shāngyǐn

  颯颯東風細雨來
  sà sà dōng fēng xì yǔ lái
  'sa' 'sa' (sound) east wind, fine rain come


  芙蓉塘外有輕雷
  fúróng táng wài yǒu qīng léi
  lotus pool outside there-is light thunder


  金蟾嚙鎖燒香入
  jīn chán niè suǒ shāo xiāng rù
  gold toad gnaw lock, burn incense enter

  玉虎牽絲汲井回
  yù hǔ qiān sī jí jǐng huí
  jade tiger pull rope draw well return

  賈氏窺簾韓掾少
  Jiǎ shì kuī lián Hán yuàn shào
  Jia Miss peep blind, Han clerk young


  宓妃留枕魏王才
  Mì fēi liú zhěn Wèi wáng cái
  Mi princess leave pillow Wei king talented


  春心莫共花爭發
  chūn xīn mò gòng huā zhēng fā
  spring heart don't with flower strive open

  一寸相思一寸灰
  yī cùn xiāng-sī yī cùn huī
  one inch emotion one inch ash

   

  - - -

   

  無題其二
  李商隐

  颯颯東風細雨來
  芙蓉塘外有輕雷
  金蟾嚙鎖燒香入
  玉虎牽絲汲井回
  賈氏窺簾韓掾少
  宓妃留枕魏王才
  春心莫共花爭發
  一寸相思一寸灰