• Crafts

 • wood

 •  

  ceramics

 •  

  glass

 • evolution by decade

 • 1960s

 •  

  1970s

 •  

  1980s

 •  

  1990s

 •  

  2000s

   

  2010 and on please visit current portfolio

   

   

   

 • Lofty Mount Lu (廬山高), Shen Zhou (沈周, 1427–1509), Ming Dynasty (1368–1644)

  broken image

   

   

   

   

   

  Untitled(II), Li Shangyin, 813-838 AD

   
  The east wind sighs, the fine rains come:

  Beyond the pool of water-lilies, the noise of faint thunder.

  A gold toad gnaws the lock. Open it, burn the incense.

  A tiger of jade pulls the rope. Draw from the well and escape.

  Chia's daughter peeped through the screen when Han the clerk was young,

  The goddess of the river left her pillow for the great Prince of Wei.

  Never let your heart open with the spring flowers:

  One inch of love is an inch of ashes.

   

   

  - - -

   

   

   

  無題其二wú tí qí èr

  No title no. 2 

   

  李商隐Lǐ Shāngyǐn 颯颯東風細雨來

  sà sà dōng fēng xì yǔ lái

  'sa' 'sa' (sound) east wind, fine rain come

   

  芙蓉塘外有輕雷

  fúróng táng wài yǒu qīng léi

  lotus pool outside there-is light thunder

   

  金蟾嚙鎖燒香入

  jīn chán niè suǒ shāo xiāng rù

  gold toad gnaw lock, burn incense enter 

   

  玉虎牽絲汲井回

  yù hǔ qiān sī jí jǐng huí

  jade tiger pull rope draw well return 

   

  賈氏窺簾韓掾少

  Jiǎ shì kuī lián Hán yuàn shào

  Jia Miss peep blind, Han clerk young

   

  宓妃留枕魏王才

  Mì fēi liú zhěn Wèi wáng cái

  Mi princess leave pillow Wei king talented

   

  春心莫共花爭發

  chūn xīn mò gòng huā zhēng fā

  spring heart don't with flower strive open 

   

  一寸相思一寸灰

  yī cùn xiāng-sī yī cùn huī

  one inch emotion one inch ash

   

  - - -

   

  無題其二

  李商隐

   

  颯颯東風細雨來

  芙蓉塘外有輕雷

  金蟾嚙鎖燒香入

  玉虎牽絲汲井回

  賈氏窺簾韓掾少

  宓妃留枕魏王才

  春心莫共花爭發

  一寸相思一寸灰